Transportstyrelsen kan inte återkalla en taxiförarlegitimation enbart om föraren blir polisanmäld.
– Det borde vara ett krav på att alla taxibolag skall vara anslutna till BKY* för då finns det möjlighet att den vägen stänga av vissa förare, säger Peter Jansson, operativ chef på Gävle Taxi som är medlem i Svenska Taxiförbundet. BKY:n idag är frivillig och knuten till det taxibolag som anslutit sig till den. Jag tycker att den borde vara obligatorisk och att det ska ligga på redovisningscentralerna för då kommer man åt alla förare även de som inte tillhör någon växel. Hur man skall göra med de som är misstänkta för något brott är ett svårare beslut att ta för ingen anses vara skyldig innan dom blivit dömd. Men de förare som blivit misstänkt för något bör bli ”flaggade” på något sätt så att dom får ögonen på sig innan dom fallit.

– Det finns dock en möjlighet redan idag för polis och åklagare att omhänderta en taxiförarlegitimation, TFL, om föraren anses ha begått en brottslig handling, säger Bawer Coskun, VD för Svenska Taxiförbundet.
Svenska Taxiförbundet ser gärna att rättsväsendet använder taxitrafiklagens verktyg** och omhändertar taxiförarlegitimationen redan när förundersökningen inleds eller senast när åklagaren beslutar att väcka åtal. Även om själva återkallandet inte kan ske förrän dom vunnit laga kraft kan föraren hindras att köra taxi under tiden processen pågår.

Detta förutsätter att taxiföretaget är anslutet till verktyget Behörighetskontroll Yrkestrafik, BKY, där åkerier dagligen kontrollerar om deras anställda har giltig förarbehörighet.

– BKY har möjligheten att även bygga in kontroller för om taxiförarlegitimation har omhändertagits, såvida polis och åklagare nyttjar det lagliga utrymmet som finns, säger Bawer Coskun.
Svenska Taxiförbundet vill också se att en anslutning till verktyget BKY blir ett funktionskrav vid offentliga upphandlingar.

* Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är ett digitalt system för kontroll av förarbehörigheter och trafiktillstånd utvecklat av Svenska Taxiförbundet och Transportstyrelsen i samarbete med Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag.

** Lagrummen är Taxitrafiklagen (2012:211) 4 kap 6 § och 9 §. Enligt 9§ får polis och åklagare ta hand om TFL om det på sannolika skäl kan antas att den senare kommer att återkallas enligt 6§ vilket sker om föraren begått brottslig gärning.


För mer information från Gävle Taxi
Peter Jansson
Operativ chef
026-66 44 04
12@gavletaxi.se
https://gavletaxi.se


För ytterligare information
Bawer Coskun
Förbundsdirektör
Mobil: 070 459 94 64
Mail: bawer.coskun@taxiforbundet.se

Om Svenska Taxiförbundet
Svenska Taxiförbundet är en branschorganisation som företräder Sveriges taxiföretag. Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas genom att skapa goda villkor. Vi gör det med påverkan.